Väestö ja muuttoliike

Keski-Suomen väestön ja muuttoliikkeen nykytila

Keski-Suomen väestön ja muuttoliikkeen nykytilan analyysiin oli mahdollista antaa kommentteja tällä sivustolla 16.8.2013 mennessä. Kommentteja tuli määräaikaan mennessä 21 kappaletta, kesken jääneitä vastauksia oli 93.

Keski-Suomen väestön ja muuttoliikkeen nykyistä tilaa pidetään välttävänä tai kohtalaisena (vastauksia yhteensä 17). Vastauksissa heijastuu huoli väestön vähenemisestä maaseudulla. Maaseutuasumista ja sen houkuttelevuutta tulisi edistää, mikä edellyttää mm. kohtuullisen palvelutason (terveyspalvelut, koulut, liikenne) säilymistä. Paluumuuttajat ja muuttovirta pääkaupunkiseudulta voivat vahvistaa maakunnan väestön kehitystä ja hillitä maaseutualueiden väestön menetyksiä mm. erilaisten joustotyön mallien myötä. Lisäksi yritysten, ja erityisesti pienten yritysten, toimintaedellytyksiä maaseutualueilla tulisi kehittää. Matkailun ja esimerkiksi puhtaan veden nähdään tarjoavan mahdollisuuksia maaseudun yrittäjyydelle.

Työpaikat ovat avainasemassa, jotta nykyinen väestö pysyy ja uusia ihmisiä muuttaa Keski-Suomeen. Erityisen tärkeää olisi pystyä turvaamaan osaavan työvoiman pysyminen maakunnassa. Tämä edellyttää, että alueella on tarjota työmahdollisuuksia koulutetuille ja osaaville ihmisille. Toisaalta maakunnan osaamispotentiaali pitäisi hyödyntää yritysten ja investointien houkuttelussa.

Maakunnan vetovoimatekijöinä pidetään mm. asuinympäristön viihtyisyyttä, hienoja ja monipuolisia elämisen mahdollisuuksia sekä luonnonläheisyyttä. Vastauksissa nostetaan esille myös kulttuuri ja luova ala, joiden vahvempi näkyvyys voisi osaltaan edistää maakunnan vetovoimaisuutta. Paikallisyhteisöt, yhteisöllisyys sekä toiminnot, jotka yhdistävät eri ikäisiä ja eri kulttuuritaustan omaavia ihmisiä, mainitaan myös mahdollisuutena maakunnan houkuttelevuuden lisäämiseksi. Vastauksissa muistutetaan, ettei maakunnan vetovoimaisuus ole automaattisesti pysyvä tila, vaan senkin eteen on tehtävä työtä. Maakunnan näkyvyyden lisääminen ja myönteinen markkinointi ovat tärkeitä. Keski-Suomen tulevaisuuden kannalta väestön ja muuttoliikkeen tilaa pidetään lähes kaikissa vastauksissa (88 %; vastauksia yhteensä 18) kohtalaisen tai erittäin tärkeänä.