ALUERAKENNE 2040

Keski-Suomen aluerakenne 2040

Keski-Suomen aluerakenne 2040 on osa Keski-Suomen Strategiaa. Se antaa näkemyksen siitä mitkä ovat Keski-Suomen aluerakenteen tavoiteltavat painotukset. Keski-Suomen tavoiteltava aluerakenne koostuu jo aiemmin laadittujen rakennemallien ja strategisten alueidenkäytön suunnitelmien (Äänekosken rakenneyleiskaava 2016, Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0, Jämsän rakennemalli) lisäksi maakunnan muiden osien maankäyttötavoitteista ja kehittämisnäkemyksistä.

Keski-Suomen aluerakenne 2040 laatimiseksi järjestettiin vuoden 2013 aikana kahdeksan alueellista työseminaaria maakunnan eri osissa (ns. motiiviseminaarit). Työseminaarien, maakuntaristeilyn sekä maakuntavaltuuston, järjestöareenan, nuorten ja eläkeläisten painotusten pohjalta laadittiin maakunnan aluerakennetta kuvaava kartta. Painopisteiksi muodostuivat liikenne kansainvälisine yhteyksineen, asutus ja työpaikat sekä biotalouden ja uusiutuvan energian jalostusalueet. Oikean yleispiirteisyyden tason säilyttämiseksi määritettiin karttaan mukaan otettaville asioille seuraavat kriteerit:

  • Maakunnallisesti merkittävä
  • Ylimaakunnallinen
  • Omaa seutua profiloiva
  • Seutuja yhdistävä ja kuntarajat ylittävä
  • Maankäytön suunnittelun keinoin toteutettavissa oleva (ei esimerkiksi yliopiston kehittäminen)
  • Tulevaisuuteen suuntautuva (tavoitevuosi 2040)
  • Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita edistävä
  •  Toiminnallisia kehittämisvyöhykkeitä, verkostoja ja alueita muodostava

Aluerakenteen tausta-aineistona ovat teemakartat asumisesta, työpaikoista ja palveluista, liikenteestä sekä matkailusta ja virkistyksestä.

Keski-Suomen aluerakenne 2040

Teemakartat

Alueiden profiilit