Seutukunnat

Keski-Suomen seutukuntien nykytila

Keski-Suomen seutukuntien nykytilan analyysiin oli mahdollista antaa kommentteja tällä sivustolla 16.8.2013 mennessä. Kommentteja tuli määräaikaan mennessä 19 kappaletta, kesken jääneitä vastauksia oli 136.

Valtaosa (80 %) vastanneista pitää Keski-Suomen seutukuntien nykyistä tilaa huonona tai välttävänä, eikä yksikään 15 vastaajasta arvioi seutukuntien tilaa hyväksi.

Vastauksissa korostuu seutukuntien kirjavuus, jonka myötä myös seutukuntien kohtaamat haasteet ovat erilaisia. Maakunta pitäisi nähdä kokonaisuutena, jossa jokaisella seutukunnalla on omiin vahvuuksiinsa perustuva rooli maakunnan kehittymisessä ja kehittämisessä. Seutukuntien vahvuuksia tulisi kehittää yhteistyössä alueiden kesken. Jyväskylän seudun ulkopuoliset seudut voitaisiin nähdä yhä vahvemmin mahdollisuuksina maakuntakeskuksen rinnalla. Olisi tärkeää pohtia esimerkiksi, että millaisia mahdollisuuksia panostukset kyberturvallisuuteen Jyväskylän seudulla merkitsevät muille seutukunnille.

Puolet vastaajista (yhteensä 18 vastaajaa) pitää seutukuntien merkitystä Keski-Suomen tulevaisuuden kannalta vähintään kohtalaisen tai erittäin tärkeänä. Kuitenkin osassa vastauksia seutukuntajakoa pidetään keinotekoisena ja kyseenalaistetaan koko nykyinen seutukuntajako. Kuntarakenteiden mahdollisesti muuttuessa seutukuntajaon uskotaan jopa häviävän. Esitetään kysymys: Toimisiko uusi aluetypologialuokittelu parempana alueellisten erojen kuvaajana?