Vaikutukset: saavutettavuus ja elinvoima

Saavutettavuus ja palvelutaso

 • Tampereen seudun ja pääkaupunkiseudun saavutettavuus paranevat erityisesti työssäkäynnin ja työasioinnin näkökulmista.
 • Keski-Suomesta alkavan ja kauttakulkevan pitkämatkaisen henkilöliikenteen ja kuljetusten palvelutaso paranee merkittävästi.
 • Pääterminaalien saavutettavuus paranee ja julkisen liikenteen runkoyhteyksiin tukeutuvat matkaketjut helpottuvat.

Taloudellinen kestävyys

 • Tiehankkeiden yhteiskuntataloudelliset vaikutukset ovat positiivisia.
 • Kaksoisraiteen toteuttaminen luo edellytyksiä positiiviselle aluekehitykselle.
 • Solmupisteiden kehittäminen ja keskeisten alueiden saavutettavuuden parantaminen luo edellytyksiä taloudelliselle kasvulle keskusta-alueilla ja erityisesti terminaalien ja solmupisteiden läheisyydessä.

Ekologinen kestävyys

 • Kaksoisraiteen ja pääväylien toteuttamien uuteen linjaukseen voi heikentää luontoarvoja.
 • Raideliikenteen kilpailukyvyn parantaminen vähentää autoilusta ja tieliikenteen kuljetuksista aiheutuvia päästöjä.
 • Tiehankkeet parantavat yhdyskuntarakenteen kehittämismahdollisuuksia.
 • Julkisen liikenteen saavutettavuutta ja kilpailukykyä vahvistavat toimenpiteet lisäävät kestävää liikkumista ja vähentävät liikenteen päästöjä.

Sosiaalinen kestävyys

 • Raideliikenteen kilpailukyvyn parantuminen kohtelee eri käyttäjäryhmiä tasapuolisesti ja parantaa autottomien liikkumismahdollisuuksia.
 • Julkisen liikenteen saavutettavuuden ja matkaketjujen helpottuminen parantavat autottomien käyttäjien liikkumismahdollisuuksia.

Turvallisuus

 • Pääväylien pullonkaulojen poistuminen ja liittymäratkaisujen kehittäminen parantavat sujuvuutta ja turvallisuutta.
 • Julkisen liikenteen saavutettavuutta ja kilpailukykyä vahvistavat toimenpiteet lisäävät kestävää liikkumista ja hidastavat autoliikenteen kasvua, mikä johtaa turvallisuuden parantumiseen.