Kuntien tilinpäätökset

Muutaman suotuisan vuoden jälkeen kuntatalous heikkeni jo vuonna 2018, mutta vuosi 2019 oli jopa romahdusmainen. Koko maassa noin kolme neljästä (224) kunnasta päätyi negatiiviseen tulokseen ja Keski-Suomessa miinukselle painuivat kaikki kunnat. Keski-Suomessa sekä kuntien toimintakate että vuosikate heikkenivät selvästi. Kehityksen taustalla on toimintakulujen kasvu samaan aikaan vaimean verotulokehityksen kanssa. Kuntien verokertymään vaikuttivat tulorekisterin käyttöönotosta johtuneet ongelmat ja muutokset ennakonpidätystavassa.

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen määrän, joka juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin. Vuosikatteen vuosittainen vaihtelu voi olla suurta. Vuonna 2019 Keski-Suomen kunnissa vuosikatteet toteutuivat heikkoina – negatiivisena yhdeksässä kunnassa. Edellisvuonna negatiivisen vuosikatteen kuntia oli Keski-Suomessa kolme. Yhdessäkään Keski-Suomen kunnassa vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja (<100%).

Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto, ennakkotiedot

Keski-Suomen kunnissa lainakanta asukasta kohden vaihtelee huomattavasti. Vuonna 2019 puolessa maakunnan kunnista lainakanta alitti koko maan tason, kun taas osassa kuntia koko maan taso ylittyy selvästi. Keski-Suomessa kuntien kolme vuotta jatkunut lainakannan lasku pysähtyi vuonna 2019, ja kuntien yhteenlaskettu lainakanta kasvoi voimakkaasti, +13 %. Myös yhteenlasketut investoinnit kasvoivat edellisvuosien tasosta (bruttoinvestoinnit 127 M€). Omavaraisuusaste Keski-Suomessa oli 46 % ja koko maan kuntien osalta 58 %. Vakavaraisuuden tavoiteltavana tasona on vähintään 50 %:n omavaraisuus.

Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto, ennakkotiedot

Kertynyt yli-/alijäämä koostuu kuluneen tilikauden sekä edellisten tilikausien yli-/alijäämistä. Kertynyt ylijäämä lisää kuntatalouden liikkumavaraa. Keski-Suomen kuntien heikot tulokset vuonna 2019 söivät kertynyttä ylijäämää, joka lähes puolittui edellisvuodesta.

Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto, ennakkotiedot

Keski-Suomen kuntatalouden tarkastelussa tulee huomioida Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n takausvastuista johtuvan pakollisen varauksen kirjaaminen omistajakuntien tilinpäätöksiin. Tämä heikensi näiden kuntien vuoden 2019 talouslukuja merkittävästi.

Lisätietoja Keski-Suomen kuntien tilinpäätösten 2019 ennakkotiedoista (ml. konsernitietoja) löydät TÄÄLTÄ.

Alla olevasta kartasta kunnan rajausta klikkaamalla voit tarkastella kootusti kyseisen kunnan vuoden 2018 taloustietoja: