Vaikutukset: kestävä liikkuminen ja liikenne

Saavutettavuus ja palvelutaso

 • Kestävän liikkumisen olosuhteiden parantaminen keskusta-alueilla parantaa erityisesti kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen palvelutasoa mutta myös henkilöautoliikenteen sujuvuutta.
 • Koko maakunnan ja erityisesti kaupunkiseutujen sisäinen saavutettavuus kokonaisuutena paranee kestävän liikkumisen olosuhteiden ja kilpailukyvyn paranemisen myötä.

Taloudellinen kestävyys

 • Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen on yhteiskuntataloudellisesti kannattavaa mm. merkittävien terveysvaikutusten myötä.
 • Keskustojen houkuttelevuus ja viihtyisyys lisääntyvät, mikä luo edellytyksiä taloudelliselle kasvulle.
 • Jaettujen ja yhteiskäyttöpalvelujen käyttö on taloudellisesti kestävää.

Ekologinen kestävyys

 • Kestävän liikkumisen toimenpiteet vähentävät liikenteen päästöjä.
 • Kestävän liikkumisen toimenpiteet vähentävät sekä melu- ja tärinähaittoja ja parantavat ilmanlaatua keskustoissa, mikä luo edellytyksiä kestävälle yhdyskuntarakenteelle.

Sosiaalinen kestävyys

 • Kestävän liikkumisen toimenpiteet parantavat autottomien käyttäjien, erityisesti nuorten ja vanhuksien liikkumismahdollisuuksia ja liikkumisen edellytyksiä.
 • Aktiivisten kulkutapojen käytön lisääntymisellä on positiivisia terveysvaikutuksia.

Turvallisuus

 • Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet paranevat ja turvalliset liikenneympäristöt lisääntyvät.
 • Kestävien kulkutapojen käyttö lisääntyy, mikä hidastaa autoliikenteen kasvua ja vähentää onnettomuuksia.