Seuranta

Jatkuvan liikennejärjestelmätyön yhtenä tavoitteena on tiedolla johtaminen. Se edellyttää tietoa liikennejärjestelmään vaikuttavien tekijöiden tilan kehittymisestä sekä toimintaympäristön ylei-sestä kehityksestä. Alueellisten toimijoiden tulee sopia seurantatiedon tuottamisen työnjaosta ja toimintamallista säännöllisten tilannekatsausten tuottamiseksi. Maakunnan liikennejärjestelmätyöryhmä koordinoi toimintaa ja vastaa tilannekatsausten tuottamisesta.

Toimintaympäristötiedon osalta tarvitaan tietoa mm. väestöstä, julkisesta ja aluetaloudesta, työlli­syy­des­tä, asumisesta, yritystoiminnasta ja ympäris­tön kes­tä­västä kehityksestä.

Liikennejärjestelmän seurantatietoa tarvitaan erityisesti liikkumisen ja kuljetusten määristä, liikenneturvallisuudesta sekä liikenteen päästöjen kehittymisestä. Lisäksi tarvitaan tietoa eri kulkutapojen palvelutasoon ja käytettävyyteen vaikuttavista infran ja muiden palvelujen tilasta.

Liikennejärjestelmän tilatiedon tuottaminen tulee kytkeä alueen nykyisten toimijoiden prosesseihin (mm. aluekehitys, MAL-prosessi) päällek­käi­syyksien vähentämiseksi. Lisäksi Väylä ja Traficom tuottavat valtakunnantason seurantatietoa. Samalla on syytä tunnistaa mahdolliset alueella tarvittavat täydentävät tiedonkeruutarpeet ja sopia käytännöt niiden osalta.