Prosessikuvaus

Keski-Suomen liitto käynnisti yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystyön vuoden 2019 alussa. Työn tavoitteena on tunnistaa ja muodostaa yhteinen näkemys sekä maakunnan sisäisistä että ylimaakunnallisista liikennejärjestelmän kehittämis- ja edunvalvontatarpeista. 

Päivitystyöllä pyritään myös vastaamaan liikennesektoria koskevien ilmastotavoitteiden saavuttamiseen sekä toimintaympäristön muuttumiseen. Lisäksi ajantasainen oma liikennejärjestelmäsuunnitelma (LJS) palvelee vaikuttamista ensimmäistä kertaa laadittavaan 12-vuotiseen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystyössä olemassa olevalla maakunnallisella LJS-työryhmällä on ohjausryhmän luonteinen rooli. Prosessia varten uutena työryhmänä perustettiin asioita valmisteleva ja tiiviimmin kokoontuva LJS-valmisteluryhmä. Maakuntahallitus päättää liikennejärjestelmäsuunnitelman hyväksymisestä syksyllä 2020. 

Työpajoilla ja kuntakierroksilla kohti liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita

Prosessin alkuvaiheessa tuotettiin kuvaus liikennejärjestelmän nykytilasta ja toimintaympäristön muutoksista. Kuvaus toimii yhtenä lähtökohtana liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa.  

Keväällä 2019 järjestettiin tavoitevaiheen työpajoja, joissa pohdittiin kuntien ja keskeisten sidosryhmätahojen kanssa liikennejärjestelmän alustavia kehittämistavoitteita. Työpajat toivat arvokasta tietoa tavoitteiden laadinnan pohjaksi. 

Kevään aikana toteutettiin myös erillinen kuntakierros. Osana kuntakierrosta tavoitteista käytiin keskustelut Äänekosken, Jämsän ja Keuruun kaupunkien sekä Konneveden kunnan kanssa. Kunnanjohtajille maakunnallisen LJS:n valmistelua käytiin esittelemässä maaliskuun kokouksessa. Lisäksi tavoiteluonnoksista käytiin muun muassa vuoropuhelua ympäristövaikutuksia arvioivan YVA-ryhmän (toukokuu 2019) sekä maakuntahallituksen (kesäkuu 2019) kanssa.

Tavoitteet toimintaympäristöille sopiviksi

Koko maakuntaa koskevia tavoitteita valmisteltiin kolmen painopisteen alla, jotka ovat:

  1. Elinvoima, saavutettavuus, kilpailukyky
  2. Tehokkuus ja taloudellisuus ympäristönäkökulmat huomioiden
  3. Turvallisuus ja toimintavarmuus

Valitut painopisteet kytkeytyvät valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnassa tunnistettuihin yhteiskunnallisiin päämääriin.

Lisäksi maakunnan sisäistä liikkumista koskevia tavoitteita tarkasteltiin eri toimintaympäristöissä:

  1. Jyväskylän kaupunkiseutu
  2. seutukaupungit ja kuntakeskukset
  3. maaseutu

Tarkempia tavoitteita eri toimintaympäristöissä mietittiin edelleen saavutettavuuden, liikenneturvallisuuden, ilmaston sekä kestävän liikkumisen painopisteiden alla. Tarkastelu toimintaympäristöittäin auttaa tunnistamaan kullekin alueelle sopivimmat ja vaikuttavimmat tavoitteet.  

Tavoitteet viimeisteltiin alkusyksystä 2019 ja julkaistiin LJS-nettialustalla marraskuussa Keski-Suomen liikennefoorumin yhteydessä. LJS-nettialustan kautta on ollut mahdollista antaa palautetta suunnitelman valmisteluun liittyen. 

Toimintalinjat yhdistävät tavoitteet ja toimenpiteet

Verkkosivujen julkaisun aikaan LJS:n päivitysprosessissa siirryttiin toimenpidevaiheeseen pohtimaan keinoja ja toimenpiteitä liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimenpidevaiheen työpajat pidettiin lokakuussa 2019 kunnille ja sidosryhmätahoille. Toimenpiteet on kuvattu kolmen toimintalinjan alla: 

  • Keski-Suomen saavutettavuuden ja elinvoiman parantaminen
  • Liikennejärjestelmän turvallisuuden ja toimintavarmuuden parantaminen
  • Kohti päästötöntä ja kestävää liikkumista ja liikennettä

Toimintalinjat kytkevät tavoitteet ja toimenpiteet yhteen. Toimintalinjojen kuvaukset sisältävät eri toimijoiden (valtio, kunnat, maakunta) roolit sekä päätöksentekoon liittyviä reunaehtoja ja vaatimuksia. Kuvauksissa on myös vahva kytkentä meneillään olevan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun.

Kommenteilla valmiiksi

Vuoden 2020 aikana maakuntahallitukselle on kerrottu säännöllisesti maakunnallisen LJS-prosessin edistymisestä. Myös Keski-Suomen kansanedustajille on käyty kertomassa maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta muutamassa kokouksessa. 

Maakunnalliselle YVA-työryhmälle liikennejärjestelmäsuunnitelman raporttiluonnosta esiteltiin maaliskuussa 2020. Raporttiluonnos lähetettiin kommenttikierrokselle 8.55.6.2020 väliseksi ajaksi Keski-Suomen kuntiin ja muille keskeisille sidosryhmätahoille. Liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on myös mahdollista antaa palautetta LJS-nettialustan kautta. Saatua palautetta hyödynnetään liikennejärjestelmäsuunnitelman viimeistelyssä.  

Tämän sivuston kautta pääset tutustumaan ja seuraamaan päivitysprosessin etenemistä. Voit osallistua työhön antamalla palautetta

Tervetuloa mukaan!

Hanna Kunttu
Suunnittelupäällikkö, Keski-Suomen liitto