Liikennejärjestelmän turvallisuuden ja toimintavarmuuden parantaminen

Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuuteen vaikuttavat toimenpiteet voidaan jakaa alueen sisäisiin ja valtakunnallisiin toimenpiteisiin. Alueelliset toimijat voivat vaikuttaa liikenneturvallisuuteen parhaiten varmistamalla liikenneturvallisuustyön resurssit, edistämällä liikenteen ja maankäytön yhteissuunnittelua ja suunnitelmien systemaattista auditointia, sekä varmistamalla pienten ja tehokkaiden liikenneturvallisuustoimien rahoitus.

Valtakunnalliset toimenpiteet (lainsäädäntö, liikenteen valvonnan periaatteet, jne.) ovat toimenpiteitä, joihin Keski-Suomen toimijat eivät voi suoraan itse toteuttaa, mutta joiden toteutumiseen voidaan vaikuttaa muun muassa lausunnoilla tai yhteistyöllä.

Toimintavarmuuden ylläpito on liikennejärjestelmän tukipalvelu

Tukipalveluilla tarkoitetaan tässä suunnitelmassa liikenneinformaatioon, häiriötiedotukseen ja häiriötilanteiden hallintaan liittyviä toimenpiteitä, jotka liittyvät toimintavarmuuden ylläpitoon. Toimintavarmuuden ylläpito kytkeytyy erityisesti liikenneturvallisuuteen sekä väylien kunnossapitoon ja hoitoon.

Pitkämatkaisessa liikenteessä toimintavarmuus korostuu raideliikenteessä, jossa häiriöt ja viivästykset ovat yleisiä. Keski-Suomessa raideliikenteen toimintavarmuus kärsii erityisesti työ- ja työasiointiliikenteelle tärkeällä yksiraiteisella Jyväskylä-Tampere-ratayhteys on häiriöherkkä ja altis viivästyksille.

Alueellisella tasolla liikennejärjestelmän toimintavarmuuteen voidaan merkittävästi vaikuttaa väylien liikennöitävyyden turvaamisella erilaisissa sääolosuhteissa. Ilmastomuutoksen myötä poikkeuksellisen vaativia sääolosuhteita esiintyy yhä useammin. Kunnossapidon ja hoidon toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee huomioida aikaisempaa paremmin kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet kaupungeissa ja kuntakeskuksissa. Alemmalla väyläverkolla liikennöitävyys tulee turvata työmatkaliikenteen ja elinkeinoelämän kuljetustarpeiden perusteella.

Toimenpiteitä

Toimintavarmuus

 • Hoidon ja ylläpidon kohdentaminen käyttäjätarpeiden ja huoltovarmuuden kannalta kriittisille osuuksille
 • Tieliikenteen tilannekuva- ja häiriötiedon hyödyntäminen liikenteen ohjauksessa ja hoidossa
 • Joukkoliikenteen häiriötilanteiden hallinta ja tiedotuksen parantaminen
 • Toimintamallien kehittäminen tie- ja joukkoliikenteen häiriötilanteisiin ja varareittisuunnitelmat
 • Varautuminen ilmastonmuutoksesta aiheutuviin poikkeuksellisiin olosuhteisiin

Liikenneturvallisuus/Valtakunnan taso

 • Väyläverkon investointien ja kunnossapidon rahoituksen turvaaminen
 • Kuntien liikenneturvallisuustyön kehittämisen rahoitusinstrumenttien turvaaminen
 • Päätieverkon turvallisuuden parantaminen: erityisesti pääteiden vaarallisten liittymien poistaminen ja ohitusturvallisuuden parantaminen
 • Rataverkon turvallisuuden parantaminen: erityisesti vaarallisten tasoristeysten poistaminen
 • Vaikuttaminen liikennelainsäädäntöön: erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvat liikenneturvallisuutta heikentävät lakimuutokset (kevytauto, ajokorttikevennykset)

Liikenneturvallisuus/Maakunnan taso

 • Liikenneturvallisuustyön jatkuvuuden varmistaminen yhteistyössä kuntien, viranomaisten, Liikenneturvan ja muiden tärkeimpien tahojen kesken
 • Liikenneturvallisuussuunnitelmien liikenneympäristötoimenpiteiden aktiivinen toteuttaminen ja toimenpideluetteloiden ajan tasalla pitäminen
 • Kuntien välisen yhteistyön kehittäminen (mm. yhteishankinnat, yhteismitalliset suunnitteluperiaatteet, aktiivinen verkostoituminen)
 • Pienten kuntakeskusten läpikulkuliikenteen rajoittaminen ja hillintä
 • Liikennekasvatusresurssien varmistaminen ja kuntien henkilökunnan osaamisen jatkuva ylläpito (erityisesti lasten ja nuorten tai ikäihmisten kanssa työskentelevät)
 • Automaattivalvonnan lisääminen vilkkaimmille pääteille sekä taajamiin (ajonopeudet, liikennevalot)
 • Kävelyn ja pyöräliikenteen erottelu erityisesti vilkkaasti liikennöidyillä alueilla
 • Taajamien nopeusrajoitusten laskeminen ja niitä tukevien toimenpiteiden toteuttaminen
 • Yhteistyön kehittäminen kuljetusyritysten ja tärkeimpien asiakasyritysten kanssa reittivalintojen kehittämiseksi ja turvallisuushakuisen ajokäyttäytymisen lisäämiseksi