Työllisyysaste

Työllisyysaste Keski-Suomessa vuonna 2016 oli 64,8 %. Maakunnan työllisyysaste on noin 4 %-yksikköä koko maan tasoa alhaisempi. Vuoden 2016 hyvä talouden vire Keski-Suomessa nosti työllisyysastetta kuitenkin selvästi koko maata enemmän. Määritelmällisesti työllisyysasteeseen vaikuttaa sekä työllisten että työikäisen väestön määrä. Niinpä on hyvä muistaa, että työllisyysasteen nousu ei välttämättä tarkoita työllisten määrän kasvua vaan se voi viitata myös työikäisten määrän vähenemiseen.

Työllisyysaste on työllisten prosenttiosuus samanikäisestä väestöstä. Koko väestön työllisyysaste lasketaan 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä. Tieto on saatavilla Tilastokeskuksen kuukausittain päivittyvästä työvoimatutkimuksesta. Tiedonkeruu perustuu satunnaisotantaan ja tiedot kerätään puhelinhaastatteluilla.