Kuntien tilinpäätökset

Keski-Suomen kuntien vuoden 2016 tilinpäätökset toteutuivat valtaosin melko hyvinä, osassa kuntia jopa ennakoitua parempina. Myönteinen kehitys perustui osaltaan maltilliseen toimintakulujen kasvuun (+1,9 %). Verotulojen kasvu jäi maakunnassa kokonaisuutena vaimeaksi, mutta tilanne vaihteli huomattavasti kuntien välillä (Kyyjärven -13,7 %:sta Multian +4,3 %:iin). Negatiivinen tulos tilikaudelta kirjattiin kolmasosassa Keski-Suomen kuntia, eli hieman useammin kuin edellisvuonna. Monessa kunnassa taseeseen kertyneet ylijäämät tuovat liikkumavaraa tuleville vuosille

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen määrän, joka juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin. Vuosikatteen vuosittainen vaihtelu voi olla suurta. Vuonna 2016 puolessa Keski-Suomen kuntia vuosikatteet paranivat edellisvuodesta. Yhteenlaskettuna maakunnan kuntien vuosikatteet asukasta kohden ylsivät lähes koko maan tasolle. Keski-Suomessa vuosikate kattoi poistoista 110 % (edellisvuonna 97 %), kun koko maassa vastaava osuus oli 128 % (tavoiteltava taso on vähintäänkin 100 %).

Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto, ennakkotiedot

Keski-Suomen kunnissa lainakanta asukasta kohden vaihtelee huomattavasti. Puolessa Keski-Suomen kunnista lainakanta alittaa koko maan tason, kun taas osassa kuntia koko maan taso ylittyy selvästi. Lainakannan kasvu Keski-Suomessa on kuitenkin jo useana vuonna ollut koko maata maltillisempaa ja vuonna 2016 kirjattiin jopa pieni vähennys. Investointitaso vaihteli kunnittain, mutta koko maakunnan tasolla investointiin edellisvuosia vähemmän. Omavaraisuusaste Keski-Suomessa oli 48 % ja koko maan kuntien osalta 60 %.

Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto, ennakkotiedot

Kertynyt yli-/alijäämä koostuu kuluneen tilikauden sekä edellisten tilikausien yli-/alijäämistä. Kertynyt ylijäämä lisää kuntatalouden liikkumavaraa. Positiivisten tulosten siivittämänä useimmissa Keski-Suomen kunnissa ylijäämää kertyi lisää vuonna 2016. Alijäämäisten kuntien määrä on vähentynyt vuosi vuodelta. On myös huomioitava, että osalla kunnista on rahastovaroja, jotka voidaan rinnastaa taseen ylijäämään.

Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto, ennakkotiedot

Koosteen Keski-Suomen kuntien tilinpäätösten 2016 ennakkotiedoista (ml. konsernitietoja) löydät täältä.

Alla olevasta kartasta kunnan rajausta klikkaamalla voit tarkastella kootusti kyseisen kunnan vuoden 2016 taloustietoja: