Kuntien tilinpäätökset

Vuosi 2018

Keski-Suomen kuntien alustavia tilinpäätöstietoja 2018 on koottu TÄNNE. Katsaus täydentyy kesäkuussa 2019.

Vuosi 2017

Keski-Suomen kuntien vuoden 2017 tilinpäätökset toteutuivat valtaosin hyvinä, monessa kunnassa talousarviota parempina. Myönteinen kehitys perustui osaltaan hyvin maltilliseen – jopa laskevaan – toimintakulujen kehitykseen (koko maakunnassa -1,3 %). Verotulot kasvoivat (+1,4 %) erityisesti yhteisöverojen siivittämänä. Valtionosuudet olivat laskussa (-1,3 %), vaikkakin tilanne vaihteli huomattavasti kuntien välillä (-8,9 %:sta +3,8 %:iin). Negatiivinen tulos tilikaudelta kirjattiin vain viidessä Keski-Suomen kunnassa. Monessa kunnassa taseeseen kertyneet ylijäämät tuovat taloudellista liikkumavaraa.

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen määrän, joka juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin. Vuosikatteen vuosittainen vaihtelu voi olla suurta. Vuonna 2017  vuosikatteet paranivat edellisvuodesta. Keski-Suomessa vuosikate kattoi poistoista 125 % (edellisvuonna 110 %), kun koko maassa vastaava osuus oli 149 % (tavoiteltava taso on vähintäänkin 100 %).

Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto, ennakkotiedot

Keski-Suomen kunnissa lainakanta asukasta kohden vaihtelee huomattavasti. Vuonna 2017 noin kolmanneksessa Keski-Suomen kunnista lainakanta alitti koko maan tason, kun taas osassa kuntia koko maan taso ylittyy selvästi. Lainakannan kasvu Keski-Suomessa on kuitenkin jo useana vuonna ollut koko maata maltillisempaa ja kahtena viime vuonna jopa laskussa. Investointitaso vaihteli kunnittain, mutta maakunnan tasolla investointiin edellisvuotta vastaavasti (bruttoinvestoinnit 120 M€). Omavaraisuusaste Keski-Suomessa oli 49 % ja koko maan kuntien osalta 61 %. Vakavaraisuuden tavoiteltavana tasona on vähintään 50 %:n omavaraisuus.

Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto, ennakkotiedot

Kertynyt yli-/alijäämä koostuu kuluneen tilikauden sekä edellisten tilikausien yli-/alijäämistä. Kertynyt ylijäämä lisää kuntatalouden liikkumavaraa. Positiivisten tulosten siivittämänä useimmissa Keski-Suomen kunnissa ylijäämää kertyi lisää vuonna 2017. Alijäämäisten kuntien määrä on vähentynyt vuosi vuodelta. On myös huomioitava, että osalla kunnista on rahastovaroja, jotka voidaan rinnastaa taseen ylijäämään.

Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto, ennakkotiedot

Koosteen Keski-Suomen kuntien tilinpäätösten 2017 ennakkotiedoista (ml. konsernitietoja) löydät täältä.

Alla olevasta kartasta kunnan rajausta klikkaamalla voit tarkastella kootusti kyseisen kunnan vuoden 2017 taloustietoja: