Vahvuusalat

Keski-Suomi on erikoistunut vahvasti metsä- ja metalliteollisuuteen. Metsätalousalan työpaikkaosuus on kaksinkertainen koko maahan verrattuna. Myös puuteollisuuden, koneiden ja laitteiden valmistuksen, paperiteollisuuden sekä kulkuneuvojen valmistuksen työpaikkoja on suhteellisesti selvästi koko maata enemmän. Muista aloista koulutus on yksi Keski-Suomen vahvuuksista. Yhteensä näillä aloilla työskentelee lähes viidennes maakunnan työllisistä (koko maassa 11,5 %).

Lähde: Tilastokeskus, Aluetilinpito (Kuviossa esitetty sijaintiosamäärä mittaa alueen erikoistuneisuutta suhteessa koko maahan. Se lasketaan suhteuttamalla alueen kunkin toimialan työpaikkaosuus koko maan vastaavaan osuuteen.)

Toimialat, Tilastokeskuksen toimialaluokitus:

Metsätalous: Metsän kasvatus, aines- ja polttopuun tuotanto, muiden metsäntuotteiden keruu ja metsätaloutta palveleva toiminta.
Puuteollisuus: Puutuotteiden valmistus, esim. sahatavaran, ristiinliimatun vanerin, vaneriviilun, puupakkausten, lattianpäällysteiden, tehdasvalmisteisten puurakennusten sekä niiden puuelementtien valmistus. Tuotantoprosessi sisältää sahauksen, höyläyksen, kuivauksen ja lämpökäsittelyn, muotoilun, laminoinnin sekä puutuotteiden kokoonpanon. Sahoja ja puunsuojausta harjoittavia yksikköjä lukuun ottamatta yksiköt luokitellaan lähinnä pääasiallisen tuotteensa mukaisesti. Sis. myös puupellettien valmistuksen.
Kulkuneuvojen valmistus: Henkilöiden tai tavaroiden kuljettamiseen tarkoitettujen moottoriajoneuvojen, niiden osien ja tarvikkeiden sekä perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus. Laivojen rakentaminen ja veneiden valmistus, raideliikenteen kulkuneuvojen, ilma- ja avaruusalusten sekä niiden osien valmistus.
Koneiden ja laitteiden valmistus: Sellaisten koneiden ja laitteiden valmistus, jotka työstävät materiaaleja joko mekaanisesti tai lämpökäsittelynä tai suorittavat erilaisia toimintoja (kuten käsittely, ruiskutus, punnitus tai pakkaus) ml. niiden voimaa tuottavat ja käyttävät mekaaniset komponentit sekä kaikki erikoisvalmisteiset osat. Tähän kuuluu kiinteiden ja siirrettävien tai kädessä pidettävien laitteiden valmistus siitä riippumatta, onko ne tarkoitettu teolliseen käyttöön, rakennusten rakentamiseen, maa- ja vesirakentamiseen, maatalouteen tai kotikäyttöön.
Paperiteollisuus ja painaminen: Yksiköt valmistavat massaa, paperia tai jalostettuja paperituotteita. Sanomalehtien, kirjojen, aikakauslehtien, lomakkeiden ja muun materiaalin painaminen sekä painamisen tukipalvelut, kuten kirjansidonta, painolevyjen valmistuspalvelut ja kuvankäsittely.
Koulutus: Sisältää koulutuksen kaikilla koulutusasteilla ja kaikkia ammatteja varten. Sis. sekä julkisen että yksityisen koulutuksen. Opetus voi olla suullista tai kirjallista ja sitä voidaan antaa myös radion, television ja Internetin välityksellä, kirjekurssina tai oppilaan kotona.