Väestön koulutusrakenne

Keski-Suomessa väestön koulutusrakenne on melko samanlainen kuin koko maassa. Koulutusaste vaihtelee ikäryhmittäin. Vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevia on eniten vanhemmissa ikäryhmissä sekä 15-19-vuotiaissa, joista suurin osa vielä opiskelee. Naiset ovat Keski-Suomessa keskimäärin korkeammin koulutettuja kuin miehet. Esimerkiksi 35-44-vuotiaista naisista yli puolella on korkea-asteen koulutus, miehistä 36 %:lla.

Väestön koulutusaste vaihtelee merkittävästi Keski-Suomen alueiden välillä vailla perusasteen koulutusta olevien sekä korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden osalta. Tähän vaikuttavat mm. alueen väestön ikärakenne, työpaikkarakenne sekä oppilaitosten sijainti. Jyväskylän seutukunnassa neljänneksellä 15-vuotta täyttäneestä väestöstä on alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai tutkijakoulutus ja ilman perusateen jälkeistä koulutusta olevia on lähes saman verran. Jyväskylän seudun ulkopuolella vähintään alempi korkeakoulututkinto on noin 11 %:lla väestöstä ja vailla perusasteen koulutusta olevien osuus vaihtelee 32 %:sta 38 %:iin 15-vuotta täyttäneistä. Keskiasteen tutkinto on yleisin ja se on noin 44 %:lla väestöstä kaikissa seutukunnissa.

Lähde: Tilastokeskus, Väestön koulutusrakenne

Lähde: Tilastokeskus,  Väestön koulutusrakenne