Veronalaiset tulot

Veronalaiset tulot jaetaan ansio- ja pääomatuloihin. Keski-Suomessa veronalaiset tulot tulonsaajaa kohden alittavat selvästi koko maan keskimääräiset tulot (tiedot vuodelta 2015). Edellisvuodesta kasvua oli Keski-Suomessa 0,2 % ja koko maassa 1,8 %. Kunnista ainoastaan Muurame ylittää koko maan tulotason. Korkeimmat tulot Keski-Suomessa ovat Jyväskylän seudun kuntien lisäksi teollisuuspaikkakunnilla Jämsässä ja Äänekoskella. Pienissä maaseutukunnissa tulotaso on alhainen. Tulotasoon vaikuttavat mm. elinkeino- ja ammattirakenne, työntekijöiden koulutustaso, työttömyys sekä ikärakenne. Keski-Suomessa palkkatulojen osuus veronalaisista tuloista oli 58 %, eläketulojen 24 % ja pääomatulojen 6 %.

valtionveronalaiset-tulot-2015

Lähde: Tilastokeskus, Veronalaiset tulot

Tietyin poikkeuksin kaikki rahana tai rahanarvoisena etuutena saatu tulo on veronalaista. Veronalaisia eivät ole mm. eräät sosiaaliavustukset, päivärahat ja korvaukset. Tällaisia ovat esimerkiksi lapsilisät, asumistuet ja toimeentulotuki. Tilastoon eivät sisälly lähdeveron alaiset korkotulot. Veronalaisia eivät myöskään ole mm. julkisyhteisöiltä saadut stipendit ja apurahat.