Veronalaiset tulot

Veronalaiset tulot jaetaan ansio- ja pääomatuloihin. Keski-Suomessa veronalaiset tulot tulonsaajaa kohden alittivat vuonna 2018 selvästi koko maan keskimääräisen tason. Koko maan tulotasoa nostaa kuitenkin Uudenmaan selvästi muuta maata korkeammat tulot. Kunnista ainoastaan Muurame ylitti koko maan tulotason. Korkeimmat tulot Keski-Suomessa ovat Jyväskylän seudun kuntien lisäksi teollisuuspaikkakunnilla Jämsässä ja Äänekoskella. Pienissä maaseutukunnissa tulotaso on alhainen. Tulotasoon vaikuttavat mm. elinkeino- ja ammattirakenne, työntekijöiden koulutustaso, työttömyys sekä ikärakenne. Keski-Suomessa palkkatulojen osuus veronalaisista tuloista oli 59 %, eläketulojen 24 % ja pääomatulojen 8 %.

Hyvän talouskasvun ja työttömyyden vähenemisen myötä vuonna 2018 tulojen kasvu Keski-Suomessa kiihtyi edelleen edellisvuodesta, ollen 3,0 % (koko maassa 3,2 %).

Lähde: Tilastokeskus, Veronalaiset tulot

Tietyin poikkeuksin kaikki rahana tai rahanarvoisena etuutena saatu tulo on veronalaista. Veronalaisia eivät ole mm. eräät sosiaaliavustukset, päivärahat ja korvaukset. Tällaisia ovat esimerkiksi lapsilisät, asumistuet ja toimeentulotuki. Tilastoon eivät sisälly lähdeveron alaiset korkotulot. Veronalaisia eivät myöskään ole mm. julkisyhteisöiltä saadut stipendit ja apurahat.